Regulamin prowadzenia kursów na prawo jazdy

w Ośrodku Szkolenia Kierowców

Ireneusz Niedziela

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin ustala zasady prowadzenia kursów na prawo jazdy w Ośrodku Szkolenia Kierowców Ireneusz Niedziela z siedzibą przy ul. Rynek 7/2a, 58-300 Wałbrzych.
 2. Kursy prowadzone są w formie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami dalej zwanych Kursantami jest zgodne z:

a) ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r.,  1260r.

b) ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155 ze zm.),

c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016, poz. 280).

3. Kursy są organizowane i prowadzone przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Ireneusz Niedziela zwany dalej OSK wpisany do Rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców prowadzony przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha pod numerem 00140265 .

4. Treść niniejszego Regulaminu jest publicznie dostępna na stronie internetowej: www. szkola.jazdy.walbrzych.pl oraz w siedzibie OSK.

5. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka Ochrony Danych.

6. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Ochrony Danych.

2. Zawarcie umowy na prowadzenie kursów prawa jazdy

 1. Do zawarcia umowy o przeprowadzenie szkolenia w formie kursu prawa jazdy dochodzi poprzez podpisanie przez Kursanta oświadczenia o treści:

„ Oświadczam, że przed złożeniem niniejszego oświadczenia zapoznałam/-em się z treścią Regulaminu prowadzenia kursów na prawo jazdy w Ośrodku Szkolenia Kierowców Ireneusz Niedziela oraz rozumiem, akceptuję i przyjmuję zaproponowane warunki szkolenia.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Ireneusz Niedziela z siedzibą przy ul. Rynek 7/2a, 58-300 Wałbrzych jako Organizatora Kursu w celach określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z wymogami Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanej dalej jako RODO.”

2. Umowa obowiązuje od dnia złożenia niniejszego oświadczenia do dnia wydania przez OSK dokumentów uprawniających do przystąpienia do egzaminu państwowego organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego to jest zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz aktualizacji profilu kandydata na kierowcę.

3. Obowiązki OSK

1. Przeprowadzenie Kursów zgodne z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

2. Zapewnienie warunków lokalowych i technicznych oraz prowadzenia Kursu przy pomocy niezbędnych wymaganych prawem materiałów do zajęć teoretycznych.

3. Zapewnienie sprzętu, odpowiedniego terenu oraz posiadających stosowną wiedzę i doświadczenie instruktorów, niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych prawem zajęć praktycznych.

4. Przygotowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia przez Kursanta do egzaminu państwowego przeprowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów wewnętrznych oraz uregulowaniu wszystkich płatności.

4. Obowiązki Kursanta

1. Przedstawienie Profilu Kandydata na Kierowcę.

2. Wykonywanie z należytą starannością obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

3. Uczestniczenie zgodnie z rozkładem w zajęciach teoretycznych i praktycznych

4. Usprawiedliwianie ewentualnych nieobecności.

5. Przystąpienie we wskazanym terminie do egzaminów wewnętrznych.

5. Opłaty za prowadzenie Kursów

 1. Opłaty za prowadzenie Kursów pobierane są jednorazowo w dniu złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i zaakceptowaniu warunków prowadzenia Kursów lub w indywidualnie uzgodnionych ratach, przy czym pierwsza rata w wysokości 200,00 zł płatna jest w dniu podpisania oświadczenia, natomiast ostatnia rata w dniu odbioru dokumentów uprawniających do przystąpienia przez Kursanta do egzaminu przeprowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

2. Brak wniesienia w całości opłaty za Kurs w wymaganym terminie uprawnia OSK do podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania opłaty na drodze egzekucyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Opłata za Kurs nie obejmuje:

 • opłaty za egzaminu państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
 • opłaty za dodatkowe zajęcia praktyczne
 • opłaty za badania lekarskie.

6. Poszczególne kategorie i cennik kursów

 1. Kurs prawo jazdy kat. B:

 • cena wynosi 2.800,00 zł
 • kurs obejmuje: 30 godzin zajęć teoretycznych (godziny      lekcyjne po 45 minut)  i 30 godzin zajęć praktycznych (godziny  zegarowe – 60 minut);  szkolenie na samochodach marki Toyota Yaris.
 1. Kurs prawo jazdy kat. AM
 • cena wynosi: 1000,00 zł
 • kurs obejmuje: 10 godzin zajęć teoretycznych (godziny lekcyjne po 45 minut)  i 10 godzin zajęć praktycznych (godziny zegarowe – 60 minut); szkolenie na motorowerze marki Toros
 1. Kurs prawo jazdy kat. A1:
 • cena wynosi: 2100,00 zł
 • kurs obejmuje: 30 godzin zajęć teoretycznych (godziny lekcyjne po 45 minut)  i 20 godzin  zajęć  praktycznych (godziny zegarowe – 60 minut); szkolenie na  motorze Yamaha 125.
 1. Kurs prawo jazdy kat. A2:
 • cena wynosi: 2500,00 zł
 • kurs obejmuje: 30 godzin zajęć teoretycznych (godziny lekcyjne po 45 minut)  i 20 godzin zajęć praktycznych (godziny zegarowe – 60 minut), w przypadku posiadania kategorii A1 –  10 godzin jazd; szkolenie na motorze Honda VF 500.
 1. Kurs prawo jazdy kat. A:
 • cena wynosi: 2800,00 zł
 • kurs obejmuje: 30 godzin zajęć teoretycznych (godziny lekcyjne po 45 minut)  i 20 godzin  zajęć praktycznych (godziny zegarowe – 60 minut),  szkolenie na  motorze Yamaha 600.

7. Egzaminy wewnętrzne i dyscyplina Kursu

 1. Instruktor szkolący decyduje o dopuszczeniu Kursanta do teoretycznego i praktycznego egzaminu wewnętrznego
 2. Pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
 3. Każda godzina zajęć praktycznych zostaje wpisana do karty prowadzonych zajęć i potwierdzona podpisem Instruktora i Kursanta.
 4. Kursant ma obowiązek powiadamiania z co najmniej 2 godzinnym wyprzedzeniem o rezygnacji z planowanych zajęć praktycznych.

8. Rozwiązanie umowy i przerwanie Kursu

1. Rezygnacja z kursu może nastąpić na podstawie pisemnego oświadczenia Kursanta o przerwaniu kursu.

2. Wniesiona opłata zostanie zwrócona proporcjonalnie do zakresu w jakim Kursant brał udział w części praktycznej szkolenia.

3. Zwrot opłaty wniesionej za Kurs jest możliwy wyłącznie po okazaniu oryginału dowodu wpłaty w postaci pokwitowania KP wydanego przez OSK lub potwierdzenia dokonania przelewu przez Kursanta oraz w oparciu o podpisaną kartę przeprowadzonych zajęć.

4. Od kwoty zwracanej opłaty zostanie odliczona:

 • opłata za część teoretyczną Kursu w wysokości 150,00 zł niezależnie od ilości odbytych zajęć,
 • opłata za część praktyczną Kursu w wysokości opłaty za wykorzystane przez Kursanta godziny w wysokości 40,00 zł za godzinę jazdy.

9. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności Kursantów

1. Wszelkie dane dotyczące Kursantów oraz informacje przedstawione przez Kursantów traktowane będą przez OSK na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Podanie przez Kursanta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Kursie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Kursu.

3. Administratorem danych osobowych pozyskanych na potrzeby Kursu jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Ireneusz Niedziela z siedzibą przy ul. Rynek 7/2a, 58-300 Wałbrzych.

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 ( t.j. dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z zm.).

5. OSK jako administrator danych dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów  Kursantów, których dane dotyczą, w szczególności zapewnią że zbierane przez nich dane będą przetwarzane zgodnie z określonym niniejszym Regulaminem celem i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tym celem, w sposób merytorycznie poprawny i adekwatny w stosunku do celów w jakim są przetwarzane oraz będą przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację Kursantów, których dotyczą nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6. OSK jako administrator przetwarza następujące dane osobowe Kursantów: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, numer PKK, numer PESEL.

7. Kursant ma prawo kontroli przetwarzania swoich danych, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania bądź ich usunięcia.

8. OSK Ireneusz Niedziela jest zobowiązany do stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych w sposób odpowiedni do zagrożeń, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

10. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisów przytoczonych w niniejszym regulaminie.

2. Nieważność któregokolwiek z postanowień regulaminu nie wyklucza stosowania jego pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia stosowany będzie ważny przepis, którego znaczenie jest najbliższe celom niniejszego Regulaminu.

3. OSK zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, wszelkie spory oraz reklamacje będą rozpatrywane według Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia oświadczenia przez Kursanta.

4. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w szczególności w przypadku:

a) dostosowania postanowień Regulaminu do zmieniających się przepisów prawa;

b) w związku z rozszerzeniem oferty kursów prowadzonych na podstawie niniejszego Regulaminu;

6. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby OSK.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z mocą obowiązywania od dnia 1.07.2018r.